GENTIKO ອາຫານເສີມເຈນຕິໂກ້

  • GENTIKO ອາຫານເສີມເຈນຕິໂກ້

  • ຂາຍ : 365.000 KIP
    ລາຄາຕົ້ນທຶນ : 480.000 KIP
  • ລະຫັດ Post : 5968
  • ວັນທີ Post : 08-11-2019
  • ເວລາເບິ່ງ 489
  • ຂໍ້ເຄົ່າກະດູກ ເຈັບຫຼັງ ເຈັບແອວ ບັນຫາເລົ່ານີ້ ອາຫານເສີມເຈນຕິໂກ້ ຊ່ວຍໄດ້! ຊື້ 3ກັບ ໄດ້ລາຄາ 465,000ກີບ/ກັບ ສົນໃຈສັ່ງຊື້ໂທ 0302288199 ຫຼື 020 5959 1945

ຂໍ້ເຄົ່າກະດູກ ເຈັບຫຼັງ ເຈັບແອວ ບັນຫາເລົ່ານີ້ ອາຫານເສີມເຈນຕິໂກ້ ຊ່ວຍໄດ້!
ຊື້ 3ກັບ ໄດ້ລາຄາ 465,000ກີບ/ກັບ

GENTIKO ເຈນຕິໂກ້ ອາຫານເສີມເພື່ອສຸຂະພາບ ເໝາະກັບໃຜແດ່?
👩‍🔬ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນ ຄວາມດັນ
👩‍🔬ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນປະດົງຂໍ່
👩‍🔬ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນມືຈັງ ແຂນຂາມືນຊາ
👩‍🔬ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນ ເບົາຫວານ
👩‍🔬ຜູ້ປ່ວຍທີ່ ມັກເຈັບຫົວຂ້າງດຽວ
👩‍🔬ຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີອະໄວຍະວະພາຍໃນຮ່າງກາຍເຮັດວຽກບໍ່ປົກກະຕິເຊັ່ນຕັບ...
👩‍🔬ຜູ້ປ່ວຍທີ່ ເປັນມະເຮັງ ແລະ ເນື້ອງອກ
👩‍🔬ຜູ້ປ່ວຍທີ່ ເຮັດວຽກກັບໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ ແລະ ໃຊ້ມືຖືເປັນປະຈຳ
👩‍🔬ຜູ້ປ່ວຍທີ່ ມັກມີອາການຫອບຫືດ, ພູມແພ້ ໄອຊ້ຳເຮື້ອ, ຖົງລົມປົ່ງພອງ
👩‍🔬ຜູ້ປ່ວຍທີ່ ເປັນຫົວໃຈອ່ອນເພຍ ເມື່ອຍງ່າຍ.

GENTIKO ຈະເຂົ້າໄປຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍ ປັບຄວາມສົມດູນຂອງຮ່າງກາຍ, ຊ່ວຍເພີ່ມພູນຕ້ານທານພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ດີ,
GENTIKO ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນການໄລວຽນຂອງເລືອດ, ລົດໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ
GENTIKO ຊ່ວຍເສີມສະມັດຕະພາບທາງເພດໄດ້ ເໝາະກັບຜູ້ທີ່ມັກເຮັດວຽກຫຼາຍບໍ່ມີເວລາພັກຜ່ອນ.

GENTIKO ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຊື່ອ ແຕ່ຢາກໃຫ້ລອງ ຂອງເຂົາດີ
ເພາະສຸກຂະພາບເປັນເລື່ອງສຳຄັນ ເຈນຕິໂກ້ ຈິ່ງຊ່ວຍທ່ານໄດ້!

ສົນໃຈໂທສັ່ງຊື້ ຫຼື ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍໄດ້ທີ່:
ເບີ : 030 2288166 - 020 5959 1945
ອິນບ໋ອກ: m.me/Gentiko.Laos
ເວບໄຊ້: www.gentiko.com

Related items